Algemene voorwaarden voor het indienen van cadeauboncontent van Amazon.nl

Laatste update: 6 oktober, 2020

Welkom bij Amazon. Zoals in deze algemene voorwaarden wordt gebruikt, betekent „wij” of „Amazon” Amazon EU SARL en „je” of „jij” de persoon of entiteit die digitale afbeeldingen, foto’s, illustraties, tekst of andere inhoud of materialen ('Inhoud') indient die moet worden weergegeven op een elektronische Amazon.nl-cadeaubon, elektronisch bericht of een ander soortgelijk product of dienst (de 'Dienst'). Elke persoon of entiteit die de Dienst wil gebruiken, moet deze algemene voorwaarden zonder wijziging accepteren. DOOR OP DE KNOP „GEBRUIK DEZE DESIGN TE KLIKKEN GA JE ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DE PRIVACYVERKLARING EN DE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN VAN AMAZON.NL EN ALLE RICHTLIJNEN VOOR CONTENT.

  1. Aanpassing. Je kunt je eigen Inhoud indienen, waaronder foto's,illustraties, afbeeldingen en tekst, en een galerie met afbeeldingen selecteren om aangepaste cadeaubonnen van Amazon.nl te maken. Je mag alleen Inhoud indienen waarop je alle rechten bezit of waarvoor je de toestemming hebt van de persoon die deze rechten bezit om deze Inhoud te gebruiken.
  2. Licentie voor je Inhoud. Je verleent hierbij aan Amazon, haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders (inclusief derden die de Diensten en aanverwante diensten leveren) een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend recht en licentie, in verband met je gebruik van de Dienst, om (a) de Inhoud die je indient, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen en de namen en gelijkenissen van personen die voorkomen in de Inhoud,op welke wijze dan ook te gebruiken; (b) wijzigingen, aanpassingen, vertalingen en afgeleide werken te maken van de Inhoud, op welke wijze dan ook; en (c) de bovengenoemde rechten in sublicentie te geven aan derden, met of zonder vergoeding.
  3. Richtlijnen en beperkingen. Je stemt ermee in Inhoud bij ons in te dienen in overeenstemming met alle gebruiksrichtlijnen die op de Amazon.nl-website zijn geplaatst of waarvan je anderszins op de hoogte bent gesteld ('Richtlijnen'). In het bijzonder gaat u ermee akkoord geen Inhoud in te dienen die onwettig, pornografisch, lasterlijk, misdadig, obsceen, racistisch of anderszins aanstootgevend is of die anderszins in strijd is met de algemene communitynormen van Amazon. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om Inhoud die wij beschouwen als een schending van deze algemene voorwaarden, toepasselijke wetten of onze community-normen naar ons eigen goeddunken te verwijderen of niet te accepteren, te gebruiken of te verzenden.
  4. Verklaringen, garanties en vrijwaringen. Je verklaart en garandeert aan Amazon en haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders dat (a) je het recht hebt om de licenties te verlenen die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, met inbegrip van alle rechten die nodig zijn voor de reproductie, distributie, uitvoering en ander gebruik van de Inhoud door Amazon en haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders zoals toegestaan in deze algemene voorwaarden, en (b) de Inhoud die je indient, en de uitoefening van de rechten op grond van deze algemene voorwaarden door Amazon en haar gelieerde ondernemingen en sublicentienemers, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, auteursrechten, naburige rechten, morele rechten of publiciteitsrechten, van derden. Je stemt ermee in Amazon en haar gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders te vrijwaren en te verdedigen van alle claims, aansprakelijkheden, schade en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria en uitgaven van advocaten) die voortvloeien uit een schending van deze algemene voorwaarden.
  5. Intellectuele eigendom van Amazon. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag je het intellectuele eigendom van onze of onze gelieerde ondernemingen op geen enkele manier gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze handelsmerken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtelijk beschermd materiaal. Deze algemene voorwaarden en je gebruik van de Dienst verlenen je geen licentie op of recht op dergelijke intellectuele eigendom van Amazon., behalve de mogelijkheid om de Dienst met dergelijke intellectuele eigendom te gebruiken.
  6. Andere voorwaarden. De Privacyverklaring en de Gebruiks- en verkoopvoorwaarden van van Amazon.nl en de Richtlijnen voor de Service, inclusief in elk geval alle toekomstige wijzigingen, worden door verwijzing opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor je feedback.

Selecteer wat de informatie het beste beschrijft:

Bedankt! Hoewel we niet direct kunnen reageren op je feedback, gebruiken we deze informatie om onze online-Hulp te verbeteren.